Thứ ba, 07/04/2020 20:10 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia “Thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam”, Mã số: KX 01.30/16-20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: "Thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam"

1.2. Mã số: KX 01.30/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.150 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.150 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 5/2020

1.5 Tổ chức chủ trì: Học viện Tài chính

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Chúc Anh Tú

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1

Nguyễn Trọng Cơ

PGS, TS

Học viện Tài chính

2

Chúc Anh Tú

PGS, TS

Học viện Tài chính

3

Hoàng Văn Bằng

PGS, TS

Văn phòng Chính phủ

4

Phạm Ngọc Dũng

PGS, TS

Học viện Tài chính

5

Đoàn Ngọc Phi Anh

PGS, TS

Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

6

Phạm Văn Liên

PGS, TS

Học viện Tài chính

7

Trần Xuân Hải

PGS, TS

Học viện Tài chính

8

Vũ Duy Vĩnh

PGS, TS

Học viện Tài chính

9

Nguyễn Thị Thương Huyền 

PGS, TS

Học viện Tài chính

10

Thịnh Văn Vinh

PGS, TS

Học viện Tài chính

11

Nguyễn Đình Hoàn

TS

Học viện Tài chính

12

Bùi Thị Mến

TS

Học viện Ngân hàng

13

Lê Hoằng Bá Huyền

TS

Đại học Hồng Đức

14

Nguyễn Thị Thanh Phương

TS

Đại học Thương Mại

15

Phạm Thị Hoàng Phương

TS

Học viện Tài chính

16

Lê Quang Hiếu

TS

Đại học Hồng Đức

17

Hoàng Thị Thu Hiền

TS

Học viện Ngân hàng

18

Ngô Chí Thành

TS

Đại học Hồng Đức

19

Đặng Lê Ngọc

Ths

Học viện Tài chính

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 04 năm 2020

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1165

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)