Thứ năm, 17/06/2021 14:47 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản liên quan vỏ mangan và kết hạch sắt - mangan khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông. Mã số: KC.09.33/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản liên quan vỏ mangan và kết hạch sắt - mangan khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông. Mã số: KC.09.33/16-20

Thuộc:

Chương trình: Nghiên cứu KH&CN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển. Mã số: KC.09.33/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác định những tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản liên quan đến vỏ mangan và kết hạch sắt-mangan khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông;

- Xác định những tiêu chí và dấu hiệu về sự tồn tại của các khoáng sản liên quan vỏ mangan và kết hạch sắt - mangan trong khu vực nghiên cứu, định hướng công tác điều tra khoáng sản liên quan.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Như Trung

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa chất và Địa vật lý biển

5. Tổng kinh phí thực hiện: 20.100 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 20.100 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 7/2018

Kết thúc: 12/2020

 

 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Như Trung

Chủ nhiệm

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

2

TS. Đỗ Huy Cường

Thành viên chính

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

3

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tín

Thành viên chính

Hội Địa chất Dầu khí Việt Nam

4

PGS.TS.Bùi Hồng Long

Thành viên chính

Viện Hải dương

 học

5

PGS.TS. Trần Thanh Hải

Thành viên chính

Đại học Mỏ - Địa chất

6

PGS.TS. Phạm Tích Xuân

Thành viên chính

Viện Địa chất

7

TS. Nguyễn Tiến Hải

Thành viên chính

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

8

TS. Phan Đông Pha

Thành viên chính

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

9

TS. Dương Quốc Hưng

Thành viên chính

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

10  

TS. Trịnh Hoài Thu

Thư ký

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.09.33/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.09.33/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1043

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)