Thứ năm, 07/03/2019 10:19 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ nguồn nước trong các thành tạo Bazant phục vụ cấp nước sinh hoạt bền vững tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên. Mã số: ĐTĐL.CN-65/15

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ nguồn nước trong các thành tạo Bazant phục vụ cấp nước sinh hoạt bền vững tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên. Mã số: ĐTĐL.CN-65/15

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được thực trạng và hiệu quả hoạt động của các mô hình giải pháp khai thác nước trong các thành tạo Bazant ở Tây Nguyên;

- Đề xuất được các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ nguồn nước trong thành tạo Bazant trong các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hà Hải Dương

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.200,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:             7.200,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                0,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 12/2015

Kết thúc: Tháng 11/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan công tác

1

TS. Hà Hải Dương

Chủ nhiệm

Viện KHTL Việt Nam

2

ThS.NCS. Nguyễn Xuân Lâm

Thư ký

Viện KHTL Việt Nam

3

TS. Ngô Tuấn Tú

Thành viên chính

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung

4

TS. Hồ Minh Thọ

Thành viên chính

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung

5

PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong

Thành viên chính

Viện KHTL Việt Nam

6

PGS.TS. Nguyễn Xuân Tặng

Thành viên chính

Hội địa chất thủy văn Việt Nam

7

PGS.TS. Hà Lương Thuần

Thành viên chính

Hội Thủy lợi

8

PGS.TS. Ngô Lê Long

Thành viên chính

Trường Đại học Thủy lợi

9

TS. Hoàng Văn Hoan

Thành viên chính

Trường Đại học Mỏ địa chất

10

TS. Trần Đức Trinh

Thành viên chính

Viện KHTL Việt Nam

11

TS. Tạ Hòa Bình

Thành viên chính

Viện KHTL Việt Nam

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 670

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)