Thứ tư, 06/03/2019 09:59 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Trung bộ”, Mã số: ĐTĐL. CN-62/15

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Trung bộ.  

Mã số: ĐTĐL. CN-62/15

Thuộc: Đề tài độc lập cấp Quốc gia thuộc lĩnh vực Kỹ thuật và công nghệ

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

-  Đánh giá được hiệu quả các mô hình khai thác nước dưới đất và tiềm năng các thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ.

- Xây dựng được mô hình khai thác phù hợp, hiệu quả; đề xuất giải pháp bảo vệ các thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển Bắc Trung Bộ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Nguyễn Thành Công

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.500,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.500,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12 /2015

Kết thúc: tháng 05/2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): đến tháng 11/2018 (theo Quyết định số 1042/QĐ-BKHCN, ngày 26/4/2018).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thành Công

PGS,TS - Chủ nhiệm đề tài

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

2

Quách Hoàng Hải

KS - Thư ký đề tài

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

3

Nguyễn Huy Vượng

ThS - Thành viên tham gia

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

  4

Trần Văn Quang

ThS - Thành viên tham gia

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

5

Đinh Văn Thức

ThS - Thành viên tham gia

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

6

Nguyễn Văn Hoàng

PGS,TS- Thành viên tham gia

Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

7

Phan Văn Trường

TS- Thành viên tham gia

Viện KH Vật liệu - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

8

Phạm Tuấn

ThS- Thành viên tham gia

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

9

Vũ Quốc Công

ThS- Thành viên tham gia

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

10

Nguyễn Đăng Khoa

ThS- Thành viên tham gia

Viện Thủy công- Viện KHTL Việt Nam

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 595

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)