Thứ sáu, 09/04/2021 09:58 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung, kết cấu nền ứng dụng trong xây dựng, đường giao thông bằng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng, mã số: KC.08.32/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung, kết cấu nền ứng dụng trong xây dựng, đường giao thông bằng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng.

Mã số: KC.08.32/16-20

Thuộc: Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai”, mã số KC.08/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

  •  Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất vật liệu không nung với nguyên liệu là xỉ thải từ quá trình sản xuất phốt pho vàng bằng chất kết dính vô cơ không xi măng.
  •  Đề xuất được giải pháp xử lý xỉ thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất phốt pho vàng, có tính ổn định, lâu dài, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường thứ cấp.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Thị Mai Hương

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            5.850 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               5.850 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                              0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 6/2019

Kết thúc: 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 4 tháng (12/2020 – 3/2021)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Thị Mai Hương

TS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2

Phan Thị Quyên

ThS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

3

Trần Hồng Côn

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

4

Vũ Minh Tân

PGS.TS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5

Phạm Thị Thanh Yên

TS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

6

Phạm Hương Quỳnh

TS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

7

 Đỗ Thị Cẩm Vân

TS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

8

Nguyễn Quang Tùng

PGS.TS

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

9

Nguyễn Xuân Mai

KS

Công ty CP Thương mại và xây dựng Hoàng Lâm

10

Nguyễn Hùng Minh

TS

Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.08.32/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.08.32/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 632

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)