Thứ tư, 03/03/2021 11:40 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học - công nghệ, quản lý để nâng cao năng lực và phát triển bền vững các cụm cảng Hải Phòng và Quảng Ninh, KC.09.36/16-20.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học - công nghệ, quản lý để nâng cao năng lực và phát triển bền vững các cụm cảng Hải Phòng và Quảng Ninh, KC.09.36/16-20.

Thuộc:

- Chương trình: Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển, Mã số: KC09/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác lập được cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao năng lực và phát triển bền vững (PTBV) cảng biển;

- Đánh giá được thực trạng và dự báo yêu cầu nâng cao năng lực, PTBV các cụm cảng Hải Phòng và Quảng Ninh;

- Đề xuất các giải pháp khoa học - công nghệ (KHCN) tiên tiến phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ môi trường các cụm cảng Hải Phòng và Quảng Ninh.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Long Giang

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                      4.8000         triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

4.8000

triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:

0

triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 6/2019

Kết thúc:11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác

1

Trần Long Giang

Tiến sỹ

Viện NCKH và CNHH

2

Lương Công Nhớ

Giáo sư, Tiến sỹ

Viện NCKH và CNHH

3

Vũ Thị Kim Anh

Tiến sỹ

Trường Đại học Công Đoàn

4

Đỗ Thị Mai Thơm

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Viện NCKH và CNHH

5

Trần Sinh Biên

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Viện NCKH và CNHH

6

Nguyễn Đức Trọng

Tiến sỹ

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn KHCN bảo vệ môi trường thủy

7

Nguyễn Thị Diễm Chi

Tiến sỹ

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Viễn thông Nam Sơn

8

Nguyễn Phan Anh

Tiến sỹ

Viện NCKH và CNHH

9

Phạm Văn Ngọc

Thạc sỹ

Viện NCKH và CNHH

10

Đoàn Thị Thu Huyền

Thạc sỹ

Viện NCKH và CNHH

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.09.36/16-20 (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.09.36/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 248

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)