Thứ tư, 24/02/2021 21:19 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đánh giá mức độ đạt được mục tiêu; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc; tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kiến nghị các nguyên tắc, mục tiêu, giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2030 đạt hiệu quả cao; việc tổ chức tổng kết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Đó là mục đích, yêu cầu của Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC của Bộ KH&CN.

Việc tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC của Bộ KH&CN tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây: (i) Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; (ii) Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN; (iii) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; (iv) Kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý tham nhũng; (v) Phát huy vai trò của toàn xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN; (vi) Đánh giá chung về tình hình tham nhũng và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất.

Bộ KH&CN dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết cuối Quý I năm 2021./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định 264/QĐ-BKHCN ngày 17/2/2021

- Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định

 

 

Nguồn: Thanh tra Bộ

Lượt xem: 228

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)