Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam

Tổ chức trung gian có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Để phát triển thị trường trung gian hơn nữa các chuyên gia cho rằng, thời gian tới cần phải có các chính sách phù hợp hỗ trợ thúc đẩy phát triển lĩnh vực này như: phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN; Thúc đẩy phát triển nhu cầu hàng hóa KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, tiếp thu, làm chủ và áp dụng công nghệ mới tại các doanh nghiệp;…
Ngày 25/09/2020   |Xem tiếp