Thứ sáu, 27/03/2020 20:42 GMT+7

Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng 26/3/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ đã trang trọng tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Mai Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Tổng hợp.


Toàn cảnh Đại hội

 

Theo Báo cáo tại Đại hội về công tác xây dựng dựng Đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Tổng hợp là Chi bộ ghép, với thành phần đảng viên có đồng chí là Lãnh đạo Bộ, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Bộ và lãnh đạo, chuyên viên của 03 Phòng chuyên môn, bao gồm: Phòng Tổng hợp - Thư ký, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ nội bộ. Chi bộ hiện có 15 đảng viên (bao gồm 13 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị). Về trình độ chuyên môn, 87% đảng viên trong Chi bộ có trình độ trên Đại học. Về trình độ lý luận chính trị, 53% đảng viên trong Chi bộ có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Chi bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Văn phòng Bộ, các nhiệm vụ công tác của Chi bộ được triển khai toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, góp phần vào việc hoàn thành tốt kế hoạch công tác hàng năm của Văn phòng Bộ. Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đảng viên thực hiện chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của Bộ và của Văn phòng Bộ; quan tâm đến gắn kết đảng viên và quần chúng trong Chi bộ thông qua các hoạt động ngoại khóa, về nguồn phong phú, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng nội dung các văn bản quan trọng của Đảng và Chính phủ như: Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về KH&CN; dự thảo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng trong lĩnh vực KH&CN; tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

Đảng viên trong Chi bộ có vai trò quan trọng với các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của Bộ, các hội nghị chuyên đề như: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; Sự kiện kết nối cung cầu công nghệ hàng năm;… Đặc biệt, trong năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực làm nòng cốt tham gia trong công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm.

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị: Các đảng viên trong Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổng hợp tài liệu phục vụ Bộ trưởng dự và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Tham gia ý kiến góp ý vào các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng hợp đề xuất kế hoạch và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính làm việc với Bộ Tài chính để thống nhất giao số kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Bộ; quản lý kinh phí hoạt động, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khối Cơ quan Bộ

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Phòng kiểm soát thủ tục hành chính đã chủ động xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hàng năm và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện.

Về xây dựng Chính phủ điện tử: Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Tổng hợp – Thư ký đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị trong Bộ trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo; chủ trì triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo;….

Trong công tác quản lý khoa học và công nghệ nội bộ: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ nội bộ được chuyển về Văn phòng Bộ và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/2019. Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Bộ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, giao thực hiện một số nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch năm 2019 gồm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; kinh phí tăng cường trang thiết bị; sửa chữa chống xuống cấp của các đơn vị thuộc Bộ.

Trong triển khai Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP2), đặc biệt trong các nội dung: Chương trình có mục tiêu giúp Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên nhân tố đổi mới sáng tạo. Chương trình đã kết thúc vào giữa năm 2019 và được Lãnh đạo Bộ, đối tác Phần Lan đánh giá cao, đóng góp vào việc: Hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường thể chế và chính sách về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo cho khu vực công và tư; khởi xướng và kết nối quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo của Việt Nam với các đối tác Phần Lan, khu vực và thế giới; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng: Trong nhiệm kỳ 2017  – 2020, Chi bộ tổng Tổng hợp đã lãnh đạo đảng viên và quần chúng thuộc các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian qua, Chi bộ đã tiếp tục hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Các đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022: Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức và người lao động; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Chi bộ với xây dựng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về triển khai nhiệm vụ chính trị, Chi bộ tập trung nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt các mặt công tác: giúp Lãnh đạo Bộ đôn đốc các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tổng hợp, xây dựng các báo cáo công tác của Bộ; tổ chức các sự kiện của Bộ và của ngành Khoa học và Công nghệ; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai vào nề nếp và hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ; quản lý hiệu quả kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Khối Cơ quan Bộ; kinh phí tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp của các đơn vị thuộc Bộ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong công chức, viên chức và người lao động; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Chi bộ và với xây dựng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII với trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Pháp - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã được thực hiện một cách nghiêm túc, chu đáo, bài bản và khoa học. Đồng chí Nguyễn Duy Pháp khẳng định những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua rất trân trọng; trong thời gian tới Chi bộ cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và đảm bảo phù hợp với kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mai Dương - Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết: Trong thời gian qua, Chi bộ Tổng hợp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Văn phòng Bộ nói riêng và Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung. Chi bộ Tổng hợp đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, gắn bó tạo nên sức mạnh tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trong các mặt công tác góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng Bộ nói riêng và Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung.

Kết quả, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành việc bầu Cấp ủy Chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí với kết quả tín nhiệm đều đạt 100%.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1951

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)