Thứ hai, 12/08/2019 12:32 GMT+7

Về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Số: 299/TCCB

V/v báo  cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

          Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao bút phê tại Công văn số 3534/BNV-CCVC ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị các đơn vị:

1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án, trọng tâm như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; tỷ lệ tối thiểu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của cơ quan, đơn vị; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân; kiến nghị và đề xuất giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

2. Lập biểu thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số của cơ quan, đơn vị.

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật có liên quan đến thực hiện Đề án (nếu có).

(Nội dung đề nghị báo cáo và các Biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại mục “Thông báo”)

Văn bản của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/8/2019; file điện tử gửi qua Email: tccb@most.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:                              

- Như trên;

- Lưu: Vụ TCCB.

 

 

VỤ TRƯỞNG

(đã ký) 

Trần Văn Nghĩa

 

 

Tệp đính kèm:

- Các biểu mẫu

- Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1777

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)