Tạm nhập màn hình tivi đã qua sử dụng phục vụ sản xuất

Ngày cập nhật: 09/06/2020

Hỏi :(Thái anh - nttanh0804@yahoo.com.vn)

Công ty chúng tôi tạm nhập màn hình tivi đã qua sử dụng phục vụ sản xuất có thời hạn. Cho tôi hỏi Mặt hàng này có thuộc quyết định 18/2019/QĐ-TTg hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời :

Kính gửi độc giả Thái Anh,

- Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương."

- Theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, tại Mục II Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu quy định: hàng điện tử tiêu dùng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu (thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương);

- Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công Thương đã ban hành chi tiết Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã HS thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Phụ lục 1).

      Theo đó, màn hình tivi mà Quý Công ty cần nhập có thể xác định là hàng hóa thuộc các mã HS 8528.72, hoặc 8528.73, hoặc 8529.00 (doanh nghiệp có thể tự tra cứu hoặc liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn).

        Do đó, nếu màn hình tivi đã qua sử dụng thuộc các mã HS nêu trên sẽ được xác định là hàng điện tử tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg;

        Trường hợp xác định hàng hóa không thuộc các mã HS nêu trên, thì việc tạm nhập màn hình tivi đã qua sử dụng để phục vụ sản xuất của Công ty thực hiện theo quy định của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Trân trọng!

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ