Xin file Mô hình khung theo Quyết định 2968/QĐ-BKHCN

Ngày cập nhật: 19/04/2019

Hỏi :(Võ Quang Tuyến - voquangtuyen86@gmail.com)

admin vui lòng cho xin file Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương công bố kèm theo Quyết định 2968/QĐ-BKHCN.

Trả lời :

Kính gửi: anh Võ Quang Tuyến,

Để tải nội dung của Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương công bố kèm theo Quyết định 2968/QĐ-BKHCN, anh vui lòng tải trực tiếp tại link: https://tcvn.gov.vn/van-ban-qppl-ve-iso-hanh-chinh-cong/

Để biết thông tin chi tiết về Mô hình khung theo Quyết định 2968/QĐ-BKHCN, anh vui lòng liên hệ trực tiếp với Vụ HCHQ theo số ĐT 024 37911636 hoặc email: vuhchq@tcvn.gov.vn

 Trân trọng!

(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)