Thứ sáu, 27/11/2020 10:27 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính vùng rễ trên cây cam, quýt tại tỉnh Hòa Bình

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính vùng rễ trên cây cam, quýt tại tỉnh Hòa Bình

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính vùng rễ trên cây cam, quýt tại tỉnh Hòa Bình.

Thuộc:

  • Chương trình  (tên, mã số chương trình): Khoa học và Công nghệ cấp thiết địa phương. Mã số ĐTĐL.CN 31/17
  • Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung

Xây dựng được các biện pháp sinh học để phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính vùng rễ (vàng lá thối rễ, chảy gôm, rệp sáp giả) trên cam, quýt góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng trong nước và phát triển bền vững vùng cam, quýt tại Hòa Bình và một số tỉnh phía Bắc.

* Mục tiêu cụ thể

- Xác định được tối thiểu 3 chế phẩm sẵn có ứng dụng có hiệu quả trong phòng trừ trong số các loại sâu bệnh hại chính (vàng lá thối rễ, chảy gôm, rệp sáp giả) và hoàn thiện qui trình sử dụng trên cây cam, quýt tại Hòa Bình.

-Tạo được ít nhất 01 chế phẩm mới và qui trình sản xuất, sử dụng chế phẩm trên đồng ruộng đạt hiệu quả phòng trừ trên 70%.

- Qui trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây cam, quýt có ứng dụng các chế phẩm sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường (qui trình được tỉnh công nhận).

- Xây dựng 02 mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại chính vùng rễ trên cam, quýt ở giai đoạn kinh doanh đạt hiệu quả phòng trừ > 60%, hiệu quả kinh tế tăng 15%.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Xuân Vị

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:   4.430                                       triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     3.980          triệu đồng.

Kinh phí từ sở KHCN Hòa Bình                 450             triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 10 năm 2017

Kết thúc: Tháng 9 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN quốc gia.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 288

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)