Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Ngày 15/10/2019  | Xem tiếp
Nhằm thực hiện Hiệp định CPTPP, hướng dẫn Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Sáng ngày 09/10/2019 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra Hội thảo khoa học lấy ý kiến hoàn thiện 02 dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 về hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.
Ngày 14/10/2019  | Xem tiếp
Sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nếu không chuẩn bị tốt về sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà.
Ngày 07/10/2019  | Xem tiếp
Ngày 13/9/2019, tại Đà Nẵng, Vụ Công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. Ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao chủ trì Hội nghị.
Ngày 16/09/2019  | Xem tiếp
Nghị định số 40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển, trọng dụng, thu hút nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN), tạo điều kiện phát huy năng lực, cống hiến của cán bộ KH&CN với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình triển khai có một số quy định cần được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật để phù hợp với bối cảnh hội nhập hiện nay.
Ngày 12/09/2019  | Xem tiếp
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là “Chiến lược”).
Ngày 05/09/2019  | Xem tiếp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14) vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này được Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời nội luật hóa các nghĩa vụ phải thi hành ngay trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.
Ngày 19/07/2019  | Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
Ngày 12/07/2019  | Xem tiếp
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.
Ngày 26/06/2019  | Xem tiếp
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51/2019/NĐ-CP).
Ngày 24/06/2019  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :