Thứ ba, 06/08/2019 14:32 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

a. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.
b. Mã số: ĐTĐL.CN-11/16
c. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 8.960 triệu đồng.
d. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Từ tháng T6/2016 đến tháng T5/2019
e. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Xuân Nam
f. Các thành viên tham gia chính:

Số
TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Ngô Xuân Nam

Văn Phòng SPS Việt Nam

2

ThS. Nguyễn Nguyên Hằng

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

3

PGS. TS. Trịnh Văn Hạnh

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

4

ThS. Lê Văn Tuất

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

5

ThS. Nguyễn Minh Đức

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7

ThS. Nguyễn Anh Đức

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

9

TS. Vũ Thị Phương Anh

Trường Đại học Quảng Nam

10

Nguyễn Công Khiết

Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Dự kiến tháng 8/2019 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

a)  Dạng I:

- 01 mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn;

- 01 mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ;

- 01 mô hình bảo tồn Khu di tích Mỹ Sơn dựa vào cộng đồng.

b) Dạng II:

- Cơ sở dữ liệu về thực trạng thủy văn, đặc điểm địa chất, địa hình, địa mạo Khu di tích Mỹ Sơn;

- Báo cáo khoa học về hiện trạng đa dạng sinh học (đa dạng loài động vật và thực vật…, đa dạng hệ sinh thái), nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái Khu di tích Mỹ Sơn;

- Báo cáo đề xuất và ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi để phục hồi hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái suối phục vụ bảo tồn các di tích;

- Báo cáo tóm tắt kết quả KHCN đề tài;

- Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài.

c) Dạng III

Bài báo trong nước:

+ Kết quả nghiên cứu thành phần loài Phù du (Insecta: Ephemeropteca) tại Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam;

+  Nghiên cứu thành phần loài côn trùng bộ Cánh Nửa ở nước (Insecta: Hemiptera) tại Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam;

+ Dẫn liệu về giống Rhoenanthus Eaton, 1881 (Insecta: Ephemeroptera, Potamanthidae) ở Việt Nam”;

+ Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài động vật nổi tại suối Khe Thẻ, Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam;

+ Dẫn liệu về thành phần loài Cánh cứng (Insecta: Coleoptera) ở nước tại một số thủy vực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Bài báo quốc tế:

+ Ecosystem status of My Son sanctuary in Quang Nam province, Vietnam

- Kết quả tham gia đào tạo:

+ Đào tạo được 05 Thạc sỹ

+ Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

a) Khả năng về thị trường

- Là công trình khoa học dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực sinh học, sinh thái học, đặc biệt là sinh thái học phục hồi;

- Nhiều hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn, hệ sinh thái suối ở Việt Nam đang bị suy thoái. Vì vậy, việc áp dụng các quy trình phục hồi hệ sinh thái bị suy thoái và lộ trình phục hồi là hoàn toàn khả thi và rất cần thiết.

b) Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh

- Chi phí về dịch vụ hệ sinh thái đang được khuyến cáo áp dụng rộng rãi trên toàn cầu; các kết quả nghiên cứu của đề tài nếu được áp dụng rộng rãi sẽ góp phần giảm đầu tư công, chủ động phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái;

- Các kết quả nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối sẽ được áp dụng trong việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng và bảo vệ các suối trong khu dân cư, đô thị tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành khác có điều kiện tương tự.

c) Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu

- Đề tài có thể liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong lĩnh vực phục hồi các hệ sinh thái: trồng rừng, thủy lợi, tạo cảnh quan đô thị...

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

- Đặt nền móng cho nghiên cứu về sinh thái học phục hồi;

- Kết quả nghiên cứu của đề tài mang lại nhiều lợi ích cho các ngành khoa học có liên quan như: Sinh học, Sinh thái học, Nông - lâm nghiệp, Thủy lợi;

- Là cơ sở khoa học để triển khai các nghiên cứu sâu hơn về sinh thái học phục hồi.

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:

- Sản phẩm của đề tài làm cơ sở khoa học cho việc phục hồi các hệ sinh thái ở khu vực nghiên cứu và các khu vực khác;

- Góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn.

IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng hạn

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đạt

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1631

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)