Thứ năm, 23/03/2023 22:23 GMT+7
Thứ sáu, 07/10/2016 17:21 GMT+7

Báo cáo về công tác Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013), Ban Nội Chính Trung ương  (Công văn số 340-CV/BNCTW ngày 14/8/2013) và Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (Kế hoạch số 40-KH/BCS ngày 13/9/2016), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo công tác PCTN 6 tháng, hàng năm. Bộ phân công trách nhiệm cụ thể đến các đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác PCTN như sau:

 

1. Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tình hình thực hiện: Công tác tổ chức, nhân lực KH&CN; công tác biên chế và cán bộ; việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; việc thực hiện cải cách hành chính của Bộ.

 

2. Vụ Pháp chế đánh giá về công tác rà soát, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên và của Bộ có nội dung, cơ chế về PCTN.

 

3. Trường Quản lý KH&CN báo cáo hoạt động đào tạo, các chương trình bồi dưỡng pháp luật về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN gắn với chương trình đào tạo hàng năm.

 

4. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; Trung tâm Tin học: Đánh giá công tác tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông về KH&CN nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ và việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đổi mới công nghệ quản lý của Bộ.

 

5. Vụ Thi đua Khen thưởng đề xuất, báo cáo công tác thi đua khen thưởng liên quan đến hoạt động PCTN của Bộ.

 

6. Các đơn vị sau đây thực hiện đánh giá về công tác quản lý KH&CN (các kết quả nổi bật về công tác quản lý KH&CN, minh bạch trong công tác xét, tuyển chọn, tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN và đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN): Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Vụ Công nghệ cao; Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; Vụ Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia; Quỹ phát triển KH&CN quốc gia.

 

Thời kỳ lấy số liệu: (i) Báo cáo 6 tháng, số liệu từ ngày 16/12 năm trước đến ngày 07/6 của năm báo cáo; (ii) báo cáo năm, số liệu từ ngày 16/12 năm trước đến ngày 07/12 của năm báo cáo.

 

 Thời hạn gửi báo cáo: (i) Báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6 của năm báo cáo; (ii) Báo cáo năm trước ngày 10/12 của năm báo cáo.

 

Đề cương và biểu mẫu báo cáo PCTN theo mẫu số 03 và 03a Thông tư 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

 

Chi tiết nội dung Công  văn; Đề cương và Biểu mẫu báo cáo được tải tại đây:

Cong_Van_4121_BKHCN_TTra.pdf;

De_cuong_Mau_03_PCTN.doc;

BM_03a_PCTN(1).xls.

 

Lượt xem: 24072

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img
Khách online:32486
Lượt truy cập: 28312988