Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam
Tác giả: Mai Chí Thuần - Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&CN