Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 1113/CT-BKHCN ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Về việc đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” và yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (tại công văn số 2636/TTCP-KHTCTH ngày 18/11/2013) và Ban Nội chính trung ương (tại công văn số 340-CV/BNCTW ngày 14/8/2013) về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Tải chi tiết Công văn tại tệp đính kèm: 4107-BKHCN-TTra.pdf.

 

(Thanh tra Bộ KH&CN).

 Lượt xem: 2165
Share |
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013