Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Bến Tre (Thanh tra Sở) đã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và đạt được kết quả nhất định trên các lĩnh vực công tác.     Trong công tác thanh tra chuyên ngành, năm 2016 Thanh tra Sở đã tiến hành 16 cuộc thanh tra đối với 240 tổ chức, cá nhân. Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhiệm vụ KH&CN; an toàn bức…

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai (Thanh tra Sở) đã tiến hành tổng cộng 24 cuộc thanh tra chuyên ngành (theo kế hoạch 15 cuộc, đột xuất 09 cuộc) đối với 179 đối tượng thanh tra, trong đó gồm 136 tổ chức và 43 cá nhân, trên các lĩnh vực thanh tra chủ yếu là: An toàn bức xạ và đo lường đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn bức xạ, phương tiện đo nhóm 2; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối…

  Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, qua thanh tra đã phát hiện 62 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 467 triệu đồng, kết quả cụ thể như sau:   Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 146 cơ sở về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo…

  Thực hiện công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức thanh tra 06 cuộc (bao gồm 177 cơ sở) trên địa bàn do Sở KH&CN quản lý, qua thanh tra phát hiện 42 cơ sở vi phạm, chiếm gần 24% tổng số cơ sở được thanh tra, số tiến xử phạt vi phạm hành chính gần 247 triệu đồng, kết quả công tác thanh tra cụ thể như sau:   Về lĩnh vực xăng dầu: Thanh tra sở đã tiến hành thanh…

Hoạt động thanh tra