Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

IPNAP

Chương trình phối hợp hành động phòng, chống xâm phạm

quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn II (2012-2015)

IPNAP là tên viết tắt của Chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn II (2012-2-15) được ký kết giữa: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Thông tin và truyền thông; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nội dung Chương trình là những cam kết của các bộ/ngành trong việc thiết lập cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ của từng bộ/ngành như: xây dựng cơ sở sở dữ liệu, cơ chế công bố các thông tin liên quan đến các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ điển hình đã bị xử lý hoặc xét xử; thành lập Ban thường trực của Chương trình, gồm đại diện của các bộ, ngành tham gia, chỉ định Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực để điều phối chung cho hoạt động của Chương trình. Các bộ/ngành cũng cam kết đẩy mạnh hoạt động phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ.

IPNAP có một ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi vấn đề bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả là một trong những đòi hỏi bắt buộc đối với tất cả các Thành viên WTO. Cơ quan Việt Nam cũng nhận thấy để đảm bảo tăng cường hiệu quả hơn nữa việc thi hành các cam kết khi gia nhập WTO về sở hữu trí tuệ, thì vấn đề hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi, chủ thể quyền…là những vấn đề cần được quan tâm đặc biệt. IPNAP ghi nhận những cam kết của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong việc hợp tác, phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.