Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Ông Trần Minh Dũng
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 043.9439520
Máy nội bộ: 09050
Số phòng: 905
Thư điện tử: tmdung@most.gov.vn

Ông Mai Chí Thuần
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 043.5560669
Máy nội bộ: 09030
Số phòng: 903
Thư điện tử: mcthuan@most.gov.vn
 
Bà Nguyễn Như Quỳnh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 043.5560669
Máy nội bộ: 09030
Số phòng: 903
Thư điện tử: nnquynh@most.gov.vn
 
Ông Phạm Văn Toàn
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại cơ quan: 043.5560657
Máy nội bộ: 09020
Số phòng: 902
Thư điện tử: pvtoan@most.gov.vn