Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam
Câu hỏi: Bookmark and Share

Những hành vi nào được coi là hành vi vi phạm liên quan đến thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp phải bị xử phạt theo quy định của Nghị định 97/2012/NĐ-CP ngày21/9/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp?

Trả lời:

Hành vi lợi dụng thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp để thực hiện hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là:

1. Cố ý thực hiện thủ tục đăng ký, yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực hoặc khiếu nại, tố cáo trong thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp mà không có căn cứ pháp lý, nhằm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của người khác.

2. Cố ý thực hiện một cách không trung thực hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc nước ngoài, làm lộ thông tin bí mật hoặc mất cơ hội xác lập quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân trong nước, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp.

Lượt xem: 66152
Nội dung câu hỏi Gửi câu hỏi của bạn?

 

Các thông tin khác

Hỏi đáp ->Thực thi quyền->Những hành vi nào được coi là hành vi vi phạm liên quan đến thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến