Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Câu hỏi: Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghịêp có quyền yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghịêp không?

Trả lời: Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, nhưng phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp chỉ có thể yêu cầu các cơ…

Câu hỏi: Trường hợp bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể yêu cầu xử lý không?

Trả lời: Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính về sở hữu công nghiệp,…

Hỏi đáp -> Thực thi quyền
Notice: Use of undefined constant Published - assumed 'Published' in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\application\models\Faqpost.php on line 49

Hỗ trợ trực tuyến


Notice: Use of undefined constant yahoo - assumed 'yahoo' in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\application\models\Support.php on line 24


Notice: Use of undefined constant skype - assumed 'skype' in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\application\models\Support.php on line 32


Notice: Use of undefined constant right - assumed 'right' in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\application\models\Ads.php on line 33