Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam


Liên hệ với Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

 

(*) Là thông tin bắt buộc.

"Chúng tôi chỉ hồi âm trong trường hợp người góp ý cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng"

Cơ quan thanh tra có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan thanh tra có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan

Cơ quan thanh tra có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng