Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1762/CT-1762/CT-TTg 04-11-2009

Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành luật

Download File

916 /QĐ-TCHQ 31-03-2008

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Download File

| 1 |
Các văn bản pháp luật được cung cấp bởi http://luatvietnam.vn/
Văn bản pháp luật - Văn bản khác