Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Tìm kiếm văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
19/2014/TT-BKHCN 01-07-2014

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Download File

37/2011/TT-BKHCN 27-12-2011

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download File

97/2010/NĐ-CP 21-09-2010

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download File

88/2010/NĐ-CP 16-08-2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Download File

1762/CT-1762/CT-TTg 04-11-2009

Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành luật

Download File

41/2009/TT-BNNPTNT 09-07-2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

Download File

36/2009/QH12 19-06-2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Download File

37/2009/QH12 19-06-2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Download File

Các văn bản pháp luật được cung cấp bởi http://luatvietnam.vn/
Văn bản pháp luật